Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

CUMHURİYET  ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE  LİSANS   EĞİTİM-ÖĞRETİM VE   SINAV YÖNETMELİĞİ

(21.7.1997 Tarih ve 23056 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

 

BÖLÜM 1

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri fakülteleri hariç Cumhuriyet Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.” [1]

Kapsam

Madde 2- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri hariç Cumhuriyet Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.” 1

            Tanımlar

Madde 3- a) Önlisans: Ortaöğretime dayalı en az 4 yarıyıllık bir programı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya bir lisans programının ilk aşamasını oluşturan yükseköğretimdir.

b) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az 8 yarıyıllık ya da önlisansa dayalı en az 4 yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimdir. Lisans öğrenimini başarıyla sürdüren öğrenciler çift anadal lisans ya da yandal programına kabul edilebilirler. Bu programların açılma ve yürütülme esasları özel yönergelerle düzenlenir.[2]

c) Öğretim Süresi: Tıp Fakültesinde 6 yıl, Diş Hekimliği Fakültesinde 5 yıl olup, yükseklisans düzeyindedir.

d) İkinci Öğretim: Normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimdir.” 1

e) Yaz Okulu Öğretimi: 22/5/2010 tarihli ve 27588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan öğretimdir.” 1

 

BÖLÜM 2

            Kayıt Kabul

Madde 4- Üniversiteye kayıt ve kabul için aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekir.

a) ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavda yeterli puanı almış olmak,

b) Yabancı uyruklu öğrenciler için ÖSYM tarafından açılan sınavı kazanmış olmak ve türkçe yeterlik sınavını başardığını belgelemek,

c) Ön kayıtla öğrenci kabulünde yeterli puana sahip olmak,

d) Yatay ve dikey geçiş için öngörülen koşullara sahip olmak.

            Kayıt işlemleri

Madde 5- Kesin kayıt işlemleri ÖSYM ve Rektörlük tarafından saptanan belgeler ve belirlenecek esaslara göre bizzat öğrenci tarafından yaptırılır. Ancak kayıt için gerekli belgelerin tamam olması koşuluyla belgelenmiş bir engeli olanların kayıtları yakınları tarafından yaptırılabilir.

            Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 6- a)   Cumhuriyet Üniversitesine bağlı öğretim kurumlarına yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile

 

[1]          13.8.2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik.

[2]          13.07.2003 tarih ve 25167 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir. Başvuru ve değerlendirme kriterleri Üniversite Senatosunca belirlenir. 1

b) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kabulü, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı ve intibak programları yürürlükte olan "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Bu konu ile ilgili uygulama esasları Fakültelerin ilgili kurullarınca belirlenir.

 

BÖLÜM 3

            Eğitim ve Öğretim Esasları

Madde 7- Fakülte ve yüksekokullarda, ilgili kurulların kararları ve rektörlüğün onayı ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) saptayacağı, ilkeler çerçevesinde, örgün yaygın ve açık öğretim ile her türlü eğitim ve öğretim yapılabilir.

Üniversite Açılış Tarihi

Madde 8- Cumhuriyet Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim ve öğretim, her yıl senatonun belirleyeceği bir tarihte akademik törenle başlar.

            Eğitim ve Öğretim Dönemleri

Madde 9- Eğitim-öğretim dönemleri, güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl, 70 eğitim-öğretim gününden az olmamak üzere her ders yılı başında, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Resmi tatil günleriyle yarıyıl/yıl sonu sınav dönemleri bu sürenin dışındadır. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim ve öğretime en az bir hafta ara verilir. Her fakülte ve yüksekokul, yıllık akademik takvimini yetkili kurullarında kararlaştırarak, o yılın Haziran ayı başında rektörlüğe bildirir. İkinci öğretim ve farklı staj gereksinimi olan eğitim-öğretim programları için ayrı akademik takvimler senato kararıyla düzenlenebilir.[1]

Eğitim ve Öğretim Süreleri

MADDE 10 – Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında; iki yıllık programların dört, dört yıllık programların yedi, beş yıllık programların sekiz, altı yıllık programların dokuz yılda tamamlanması zorunludur. Bu süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencileri aşağıdaki hükümlere tabidir:

          a) Bu süreler sonunda mezun olabilmek için beşten daha fazla dersten başarısız olan son sınıf öğrencilerine, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen sınav koşullarını yerine getirdiği dersler için yarıyılına bakılmadan iki ek sınav hakkı verilir. Bu haklar sonrasında başarısız olunan ders sayısı beşten fazla ise öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

          b) Ek sınavlar sonucunda başarısız olduğu ders sayısını beşe indirenlere; bu derslerin açıldığı üç yarıyıl, yıllık dersler için iki yıl içinde açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

          c) Azami sürenin bitiminde ek sınavları almadan mezun olmak için dört veya beş dersi kalan öğrencilere; bu derslerin açıldığı dört yarıyıl, yıllık dersler için iki yıl içinde açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

          d) Azami sürenin bitiminde veya ek sınav haklarının kullanılması sonucunda mezun olabilmek için üç veya daha az dersi kalanlara, bu derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

          e) Bu fıkranın (a), (b), (c), (d) bentlerindeki durumlarda açılacak sınavlarda başarılı olmak için en az (CC) harf notunun alınması gerekir.

          Yukarıdaki sınav haklarını kullanan öğrenciler, katkı payını ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır, ancak bu öğrenciler sınav hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkı elde eden öğrenciler, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı kayıt yaptırmadıkları veya sınava girmedikleri takdirde sınırsız sınav haklarını kaybederler. 1

            Öğretim Dili

Madde 11- Üniversitede dersler Türkçe olarak verilir. Ancak dil ve edebiyatlarda ilgili bölüm ve anabilim dallarında dersler, gerekli görüldüğü ölçüde ilgili yabancı dille verilebilir.

 

[1]              27.5.1998 tarih ve 23354 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik.

 

Öğretim Birimi

Madde 12- Üniversitede dersler kuramsal ve / veya uygulamalı olarak yürütülür. Öğretim birimi kredidir. Bir yarıyılda, haftalık ders programında yer alan kuramsal derslerin her saati 1 kredi; laboratuvar, problem çözümü, arazi çalışmaları, bitirme ödevi / tezi proje gibi uygulamalı çalışmaların 2 saati 1 kredi olarak değerlendirilir. Bir ders hem kuramsal, hem de uygulamalı çalışmayı içeriyorsa, bu iki tür çalışma için hesaplanacak kredilerin toplamı, o dersin kredisini oluşturur. Toplam mezuniyet kredisi önlisans programları için 64, lisans programları için 128'den az olmamak üzere her fakülte ve yüksekokulun yetkili kurullarınca belirlenir.

 

BÖLÜM 4

            Öğrenci Statüleri

Madde 13- a) Üniversitede tam zamanlı öğrencilik esastır. Bunun için öğrencinin son sınıflar hariç haftada en az 12 kredilik ders alması gerekir. Bir öğrencinin haftada alacağı derslerin toplamı 36 saati geçemez. Bitirme Ödevi/Tezi 2547 sayılı Kanun'un 5/ı maddesinde belirtilen dersler, enformatik dersleri ile sertifika dersleri bu sınırın dışındadır. 3

b) Öğrenci, ancak danışmanının olumlu görüşü ile üst yarıyıldan ders alabilir. Bunun için, öğrencinin önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması şarttır. Üstten alınacak derslerin kredi tutarı, bulunulan yarıyılın kredi miktarının 1/3’ünü aşamaz. Öğrenci, üst yarıyıldan ders alarak, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen öğrenim sürelerinden daha kısa sürede mezun olabilir. . 1

          c) Ders kayıt işlemi, ders seçimi ve danışman onayı ile gerçekleşir. Ders kaydını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci mazereti ilgili Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde yarıyılın ilk iki haftası içerisinde kaydını yaptırabilir. Aksi halde öğrencinin kaydı yenilenmez. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. . 1

 

            Özel Öğrenci . 1

Madde 14- Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

          a) Öğrencilik statüleri devam etmek kaydıyla sağlık ve benzeri çeşitli sebeplerle öğrenimine başka yükseköğretim kurumunda devam etmek isteyen Cumhuriyet Üniversitesi önlisans ve lisans öğrencileri; talep etmeleri ve özel öğrenci olarak gitmek istediği üniversitenin senatosunca kabul edilmesi halinde özel öğrenci olarak diğer üniversitelere gidebilirler. Bu öğrencilerin gittikleri üniversitede aldıkları derslerin kredileri ve notları ilgili bölümün onayı ile Cumhuriyet Üniversitesinde kabul edilir.

          b) Başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken öğrenimine sağlık ve benzeri çeşitli sebeplerle Cumhuriyet Üniversitesinde devam etmek isteyen öğrenciler, aşağıdaki şartlar çerçevesinde Cumhuriyet Üniversitesine kabul edilirler:

          1) Her yıl Ocak veya Eylül ayları içinde öğrencinin; öğrenime devam etmek istediği bölüm veya fakülteye talebini ve gerekçelerini, sağlıkla ilgili mazeretlerde sağlık raporu, diğer mazeretlerinde mazeretlerini kanıtlayan belgeleri içeren dilekçe ile başvurması,

          2) Kayıtlı olduğu üniversite senatosunun öğrencinin özel öğrenci olarak Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim görmesine ve alacağı ders ve notların kabul edileceğine ilişkin olumlu görüşünü belgelemesi,

          3) Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim görmek istediği bölüm kurulu ve fakülte yönetim kurulunun öğrencinin kabulüne yönelik olumlu görüş bildirmesi,

          4) Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun öğrencinin özel öğrencilik talebini kabul etmesi.

          c) Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri sağlık ve benzeri çeşitli sebeplerle ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla öğrenimlerine Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde aynı ya da eşdeğer bölüm veya programlarda devam edebilirler. Bu öğrencilerin notları kayıtlı olduğu asıl bölüm veya programa bildirilir.

          d) Cumhuriyet Üniversitesine kabul edilen öğrenciler, Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilerin aldıkları dersler, kredileri ve başarı durumları kayıtlı oldukları üniversiteye bildirilir.”

Dersler

Madde 15- a) Dersler, bir yarıyıl/yıl süreli olarak düzenlenir. Fakülte ve Yüksekokul Kurulları Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl için saptanan derslere ve belirlenen ilkelere göre; programlarına koyacakları ders ve uygulamaları, ayrıca haftalık programa bağlanıp sürekli okutulacak derslerle, uygulama ve stajlarla ilgili düzenlemeleri yapar. Bunun dışında dersler için ayrı ön koşul belirlenmesi yönergelerle düzenlenir. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders yapabilirler.[1]

b) Bir öğrenci almış olduğu herhangi bir mesleki seçmeli dersten başarısız olduğu takdirde, isterse bunu izleyen yılda ilgili yönetim kurulu kararıyla başka bir seçmeli ders alabilir.

c) Lisans programlarında Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri hariç her öğrenci, bir bitirme ödevi/tezi yapar. Bitirme ödevi/tezi uygulama esasları Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.” . 5

            Danışmanlar

Madde 16- Öğrencilere eğitim, öğretim ve diğer konularda karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce bölüm/program akademik kurulunca, akademik kurulları oluşmayan birimlerde yönetim kurulunca bir danışman görevlendirilir.

            Danışmanların görevlerine ilişkin ilkeler fakülte ve yüksekokul kurullarınca ayrıca belirlenir. Danışmanlar öğrencilerle her yarıyılda en az iki toplantı yapar.

            Devam Zorunluluğu ve Ders Tekrarı

Madde 17 A) Her öğrenci kuramsal derslerin en az %70'ine, uygulamaların en az %80'ine katılmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl / yıl sonu sınavına giremez. Kuramsal ve uygulamalı kısımlara ayrılmayan dersler, devam zorunluluğu açısından kuramsal dersler gibi değerlendirilir. Ancak folklor, sportif, kültürel, bilimsel etkinlikler gibi alanlarda üniversiteyi temsil eden ve milli takımların sportif müsabakalarına, hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin görevli oldukları süre bu koşulun dışında tutulur.  

            Ders sorumluları ad okuyarak, imza toplayarak ya da bir başka yöntemle her ders için yoklama yapar. Bu yoklamalar en az iki yıl saklanır.

B) Sağlık raporu sunulması ya da herhangi bir başka mazeret belirtilmesi devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

C) Öğrenci başarısız olduğu ders/dersleri, açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Devamsızlık durumunda derse devam etmek ve açılacak ara sınavlara katılmak zorunludur. Bir önceki yıl devam yükümlülüğünü yerine getiren ve ders tekrarında ara sınava katılmayan öğrencinin bir önceki yarıyıl/yılda aldığı ara sınav notları geçerlidir.[2]

D) Uygulamalı derslerde devam şartını yerine getirip yıl sonu sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslerin bir sonraki yıl tekrarında devam şartı aranıp aranmayacağı fakülte ve yüksekokulların yönergeleri ile tespit edilebilir. 6

            İzinler: Kayıt Dondurma

Madde 18- Yükseköğretim Kurulunun 83.36.303 sayılı kararı ile belirlenen haklı ve geçerli nedenler sebebiyle öğrenime devam edemeyecek öğrenciler, yarıyılın ilk dört haftası içinde başvurdukları takdirde ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunca bir veya iki yarıyıl izinli sayılabilirler. Öğrencinin daha önceden kabul edilebilir, haklı ve geçerli nedeni devam ediyorsa ilgili yönetim kurulunca tekrar izin verilebilir, ancak bu izin üst üste iki defadan
 

[1]          09.04.2005 tarih ve 25781sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik

[2]          06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik.

6          12.11.1998 tarih ve 23521 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik.

7          15.03.2000 tarih ve 23994 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik.

8          26.07.2005 tarih ve 25534 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik.

9          23.07.2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik.

10        31.08.2009 tarih ve 27335 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik.

fazla olmaz, Öğrencinin mazereti nedeniyle izinli olduğu bu süreler eğitim- öğretim süresine dahil edilemez.

            Sınavlar: Ortak Hükümler

Madde 199- Sınavlar; ara, yarıyıl/yılsonu, tek ders ve ek sınav olmak üzere dört türlüdür. Bu sınavlar; yazılı sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce sınav tarihleri ilgili bölümlerce sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

            Beden eğitimi ve güzel sanatlar dersi için ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavı yapılmaz. Başarı durumu öğrencinin yıl içindeki etkinliklerine göre belirlenir.

            Öğrenciler; sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

            Ara, yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını elde ettiği halde haklı ve geçerli nedenlerle bu sınava girmeyenlerden mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını bir defaya mahsus olmak üzere aynı yarıyıl içinde ilgili dekanlık, yüksekokul müdürlüğü veya bölüm/program başkanlığınca belirlenen gün, yer ve saatte; yarıyıl/yılsonu sınavı haklarını da mazeretlerinin bitimini izleyen o dersin sınavının açıldığı ilk yarıyıl/yılsonu sınavı döneminde kullanırlar. Yazılı sınav evrakları en az iki yıl saklanır.

            Sınavlarla ilgili esaslar

a) Ara Sınav: Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi/tez, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmalarının yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav tarihleri, ilgili yönetim kurullarınca belirlenir.

b) Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı (Final Sınavı) : Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl/yılsonunda yapılır. Yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için devam koşulunun yerine getirilmesi ve uygulamalardan başarılı olunması zorunludur.

c) Ek Sınav: Önlisans programlarında dört, lisans programlarında da yedi yıllık süre sonunda mezun olamayan öğrencilere, dilekçeleriyle başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla, bu yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki kapsam ve koşullarda ek sınav hakkı verilir. Öğrenciler ek sınav haklarını; önlisans için dört, lisans için yedi yıllık öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı/yılı izleyen ilk ve ikinci yarıyıl/yılsonu sınavı dönemlerinde, dersin o dönemde açılıp açılmadığına bakılmadan kullanırlar. Ek sınav haklarını kullanma durumunda olan öğrenciler; program yaptıramazlar ve sınav hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Ek sınav haklarını kullanmayanlar için mazeret sınavı açılmaz. Uygulamalı ve uygulaması olan derslerde ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

d) Tek Ders Sınavı; 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptırmış ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden tek dersten başarısız olanlara bu yönetmeliğin 10. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki kapsam ve koşullarda her yarıyılın sonunda dersin açıldığı döneme bakılmadan tek ders sınav hakkı verilir.

            e) Muafiyet sınavları Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler bu sınavlara derslere ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanır. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az (CC) harf notunun alınması gerekir.” 1

          “Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenci daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının veya yarıyılının başlamasından itibaren en geç iki hafta içinde ilgili yönetim kuruluna başvurabilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen notlara dönüştürülerek transkriptte ayrı bir bölüm halinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilmez. Öğrenci muaf olduğu ders saati kadar bir üst sınıftan ders alabilir.” 1

            Ders Başarı Notu

 

Madde  209- Ders başarı notunun hesaplanması aşağıdaki şekilde olur;

            a) Ders başarı notu; Tüm fakülte ve yüksekokullarda bağıl değerlendirme sistemi (BDS) uygulanır.

b) Bağıl değerlendirme sistemi uygulaması ile ilgili esaslar Senato tarafından tespit edilir. Yarıyıl/yılsonu sınavı sonunda bir dersten başarılı sayılmak için bağıl değerlendirme sistemi ile hesaplanan notun en az CC olması gerekir.

Notlar Dereceler

Madde  219-  Fakülte ve yüksekokullarda ders başarı notları aşağıdaki çizelgeye göre verilir:

Notu                       Ağırlık Katsayısı                        Derecesi                          Anlamı

AA                              4.00                                        Pekiyi                              Geçer         

BA                              3.50                                        İyi-Pekiyi                        Geçer         

BB                              3.00                                        İyi                                   Geçer

CB                              2.50                                        Orta-İyi                           Geçer

CC                              2.00                                        Orta                                Geçer         

DC                              1.50                                        Zayıf-Orta                      Şartlı Geçer

DD                              1.00                                        Zayıf                               Şartlı Geçer

FF                               0.00                                        Başarısız                         Geçmez

YT                                --                                           Yeterli                            Geçer

YZ                                --                                           Yetersiz                          Geçmez

MU                               --                                           Muaf                               Geçer

DZ                              0.00                                        Devamsız                        Geçmez

GR                              0.00                                        Sınava Girmedi              Geçmez

UB                              0.00                                        Uygulamada Başarısız   Geçmez

EN                                --                                           --                                     Eksik Not

 

Buna göre;

1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

2) Bir dersten DC, DD notlarından birisini alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır.

3) Bir dersten alınan FF notu bu dersin başarılamadığını belirtir.

4) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir. Bu not öğretim elemanınca yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir. DZ notu verilen öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına alınmaz ve doğrudan o dersten başarısız sayılır. DZ notu genel not ortalamasına katılır.

5) Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye ara sınav notlarına ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir. GR notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. GR notu genel not ortalamasına katılır.

6) YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

7) YZ notu, kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.

8) MU notu, iki şekilde uygulanır:

            a) Kredisiz derslerde yapılan muafiyet sınavında başarılı olan öğrencilere verilir. Bu notlar, ortalama hesaplamalarında değerlendirmeye katılmaz.

b) Kredili derslerde yapılan muafiyet sınavında başarılı olan öğrencilere verilir. Bu notlar ise, ortalama hesaplamalarında değerlendirmeye katılır.

9) UB notu, laboratuar, atölye, staj ve benzeri derslerde uygulamayı tamamlayamayan öğrencilere verilir. UB notu genel not ortalamasına katılır.

10) EN notu, yarıyıl/yılsonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş ve geçerli bir nedenle laboratuar, proje, ödev, staj ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EN alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde

eksiklerini tamamlayarak belirli bir not almak zorundadır. Aksi halde EN notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Ancak, uzayan hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile EN notunun süresi sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir.

11) Herhangi bir dersin ham başarı notu altmış (60) ve üzerinde ise ve bağıl değerlendirme uygulandığında bu not geçmez veya şartlı geçer notlarından birini alıyorsa, altmış (60) ve üzerindeki notlar CC olarak verilir.

12) 100’lük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Cumhuriyet Üniversitesine yatay geçiş ile gelen öğrencilerin notları, Senato tarafından belirlenen dönüşüm çizelgesine göre harfli notlara dönüştürülür. Geçer not sınırı 50 olan üniversitelerde 50–59 arasında alınan notlar CC olarak belirlenir.

13) YZ, DZ, GR ve UB notları, FF notu gibi değerlendirilir.

            Ders Puanları ve Akademik Ortalama

Madde  229-  Fakülte ve yüksekokullarda her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu yarıyıl not ortalaması (YNO) ve genel not ortalaması(GNO) ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması(YNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması(GNO) elde edilir. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notları YT ile verilen beden eğitimi, güzel sanatlar gibi ortak zorunlu dersler, not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.

Başarı notlarına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Öğrenciye lisans veya önlisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümün öğretim planında öngörülen ve belirlenen en az kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve GNO değerinin en az 2.00 olması gerekir.

2) GNO değeri üst üste iki yarıyıl 1.80’in altında olan öğrenciler başarısız duruma girer. Başarısız öğrenciler, içinde bulundukları yarıyıldan yeni ders alamaz. Ancak daha önce başarısız veya koşullu olarak başarılı oldukları derslerden içinde bulundukları yarıyılda açılanlardan öncelikle FF, daha sonra DD ve DC aldıkları dersleri tekrarlar. Ders tekrarı ile GNO’sunu 1.80 veya üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız durumda olan öğrenciler; fakültede/yüksekokulda faaliyette bulunan öğrenci derneklerine, kulüplerine ve spor kollarına yönetici olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır ve bu tür öğrenciler kendilerine tanınan azami süre içinde öğrenimine devam eder.

3) GNO değeri 1.80 ile 1.99 arasında olan öğrenciler öncelikle FF aldıkları dersleri tekrarlar. Ayrıca içinde bulundukları dönemde açılan derslerden de alabilirler. Bu öğrenciler not yükseltmek için isterlerse, en fazla iki dönem öncesinde DD ve DC aldıkları dersleri de alabilirler. 

4) GNO değeri en az 2.00 olan öğrenciler öncelikle FF aldıkları dersleri tekrarlar. Ayrıca içinde bulundukları dönemde açılan dersleri de alabilir. Bu öğrenciler not yükseltmek için isterlerse, en fazla iki dönem öncesinde DD, DC ve CC aldıkları dersleri de alabilir. Not yükseltmek için alınan derslerde öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

5) Tekrarlanan derslerle yeni yarıyılda alınacak olan derslerin toplam saati, 36 saati geçemez.

6) GNO değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir ders başarı notunun FF olmaması koşuluyla başarılı kabul edilir.

7) Derslerde başarılı olan ve GNO değeri 3.00–3.49 arasındaki öğrenci yarıyıl onur öğrencisi listesinde, 3.50–4.00 arasındaki öğrenci ise yarıyıl yüksek onur öğrenci listesinde yer alır. Onur öğrencilerinin listesi her yarıyıl sonunda fakülte dekanlığı/yüksekokul

 

müdürlüğü tarafından ilân edilir. Üniversite yönetim kurulu kararıyla bu öğrenciler ödüllendirilebilir. Disiplin cezası alan öğrenciler, onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi sayılamaz ve ilan edilemez.”

            Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 23- Öğrenci, sınav sonuçları hakkındaki yazılı itirazını sonuçların ilanından sonra en geç 7 gün içinde ilgili birime (Bölüm Başkanı/Program Sorumlusu/Koordinatör) yapabilir. Bu itiraz, ders sorumlusuna iletilir; maddi hata varsa gerekli not düzeltilmesi yapılır.

            Kayıt Silme ve Tebligat

MADDE 241 Aşağıdaki hallerde Üniversitenin ilgili biriminin yönetim kurulu kararı ile öğrencinin ilgili fakülte veya yüksekokul ile ilişiği kesilir:

          a) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde öngörülen süre içerisinde öğrenimini tamamlayamayanlar,

          b) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olanlar,

          c) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olanlar.

          Öğrencilerle ilgili her türlü tebligat; öğrencinin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokuluna kayıt esnasında bildirdiği veya daha sonra güncellediği adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmek ve ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokuluna kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdiği takdirde, bunu dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını öne sürerek hak iddia edemezler.

          Yükseköğretim Kurulu kararıyla haklı ve geçerli nedenlerle kaydı silinme durumuna düşenlerin hakları saklı tutulur. Bunlara, bu Yönetmeliğin başarı ve devam koşullarına ait hükümlerini yerine getirmek üzere gerekli süre verilir. İlişiği kesilme durumunda bulunan öğrencilerin listesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.”

            Diplomalar

MADDE 251 Fakülte ve yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar özel işaretler, renkler konmak kaydıyla, önlisans ve lisans düzeyinde Cumhuriyet Üniversitesinin bütün yükseköğretim kurumlarında müşterek olmak üzere düzenlenir.

          Diplomanın ön yüzünde; öğrencinin adı ve soyadı, diploma tarihi, numarası ve derecesi, önlisans ve lisans düzeyinde bölümü, lisans dalı ve unvanı, fakültelerde dekan ve Rektörün, yüksekokullarda müdür ve Rektörün, fakültelere bağlı yüksekokullarda müdür, dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Diplomanın arka yüzünde; Doğum yeri ve tarihi, baba adı, fakülte numarası, uyruğu gibi öğrenci kimliği ile ilgili bilgiler yer alır.

          Diplomalar öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde düzenlenir.

          Diplomalar, diploma numarası ile Üniversite Senatosunun tespit ettiği şekilde hazırlanır ve soğuk damga ile mühürlenir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye istediği takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan, ilgili dekan veya müdürün imzasını taşıyan ve üzerinde bir yıl süre ile geçerlidir ibaresi yazılı olan geçici mezuniyet belgesi imza karşılığı elden verilebilir.

          Tıp Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında mezuniyet tarihi sınav sonuçlarının ilan tarihinden sonraki gün olarak belirlenir. Tıp Fakültesi ile staj gerektiren diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ise staj bitimini izleyen gün mezuniyet tarihidir.

          Diplomalar öğrencinin kendisine veya kendisinin belirlediği vekillerine imza karşılığı elden verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçmek üzere, zayiinden dolayı verildiği belirtilerek ikinci nüsha diploma düzenlenir.

            Sertifikalar

Madde 26- Fakülte ve yüksekokullar Rektörlük onayıyla, uzun/kısa süreli kurslar düzenleyebilirler. Bu kursların bitiminde, verilen eğitimi belirten ve diplomalardaki bilgi imzaları taşıyan sertifikalar verilebilir.

BÖLÜM 5

 

Madde 27- Bu Yönetmelik Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun 02.7.1997 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Madde 28- 11.03.1993 tarih ve 21521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 29- Cumhuriyet Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınavlarda uyulacak esasları hazırlayacağı ayrı yönetmeliklerle belirlerler.

EK Madde I15-  Notların yüzlük not sistemine dönüştürülmesinde Ek Tablo 1 kullanılır.

Madde 30- Bu yönetmelik 1997–1998 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılının başından itibaren yürürlüğe girer ve girdiği tarihten itibaren tüm öğrencileri kapsar.

Madde 31- Bu yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici Madde 1- Aynı yönetmeliğin 13'ncü maddesinin (a) bendi 1998–1999 eğitim öğretim yılı başından itibaren uygulanır. Öğrencinin 1997- 1998 eğitim öğretim yılı birinci ve ikinci yarıyılında aldığı ve başarısız olduğu dersler 36 saat sınırlamasının dışındadır.7

Geçici Madde 2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce devam koşulunu yerine getiren öğrencilerin (1997–1998 eğitim/öğretim yılı birinci yarıyılında ara sınav not ortalaması 50'nin altında olanlar dâhil) başarısız oldukları derslerin ara sınavlarına girmeleri zorunlu değildir. Ara sınava girmeyen bu öğrencilerin yarıyıl/yılsonu notları başarı notu olarak değerlendirilir.

Geçici Madde 3- 1997–1998 Eğitim-Öğretim Yılı birinci yarıyılında mezuniyeti için tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavı bu yıla mahsus olmak üzere Temmuz 1998 ayında yapılır.

Geçici Madde 4- 1997–1998 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda mezun olabilmesi için; devam etmek zorunda olduğu derslerin toplamı, haftada 32 saati aşan öğrencilere bu yönetmeliğin 13/a maddesi uygulanmaz. Bu durumdaki öğrencilerin haftada devam edeceği derslerin toplamı 36 saati geçemez.

Geçici Madde 5- Bu Yönetmeliğin 12. Maddesindeki toplam mezuniyet kredisi ile ilgili hükmü yönetmeliğin yayımı tarihinden önceki kayıtlı öğrencilere uygulanmaz.

Geçici Madde 6 – 10. maddede yer alan hükümler ve bağıl değerlendirme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullarda YNO ve GNO hesaplamalarına göre başarı durumları 2004–2005 eğitim-öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere, diğer hükümler ise tüm öğrencilere uygulanır. Karşılaşılabilecek sorunlar, bu yönetmelik ve ilgili yönergede belirtilen hususlar çerçevesinde fakülte/yüksekokulların yönetim kurulu kararıyla giderilir. 8

Geçici Madde 7 - Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullarda 2004–2005 eğitim-öğretim yılından önce üniversiteye kayıt olan öğrencilerin daha önceki yıllara ait notları, Senato tarafında çıkarılan “C. Ü. Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi”nde yer alan “Dönüşüm Çizelgesi” kullanılarak harfli notlara çevrilir. Bu değerlendirmede başarı notu 60 ham puan ve üzeridir. 8

Geçici Madde 8-  Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan fakülte/yüksekokullarda 1998 yılı öncesinde alınmış 50-59 notları CC olarak verilir. 8

Geçici Madde 9- 2001-2002 Eğitim_Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren, ders geçme sistemi uygulanan birimlerde, mezuniyetleri için üç dersi kalan öğrencilere verilmiş olan ek sınav haklarının uygulanmasına devam edilir ve bu haktan 2005-2006 güz yarıyılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler yararlanamaz.9

Geçici Madde 109- 2008-2009 eğitim-öğretim yılı için tek ders sınavı, Eylül ayı içinde yeni eğitim-öğretim yılı kayıt yenilemelerden önce yapılır.

“GEÇİCİ MADDE 11102008-2009 ve önceki eğitim-öğretim yıllarında Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin bütünleme sınavı hakları devam eder.